• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

Zpracování osobních údajů GYPSTREND s.r.o.

Informace o plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):
GYPSTREND s.r.o. jako Správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na Správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese info@gypstrend.cz nebo poštou či osobně na adrese Stiborská 790, 747 27 Kobeřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobní údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Správce obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

S jakými osobními údaji Správce údajů (dále GYPSTREND s.r.o.) pracuje:

1. osobní údaje zaměstnanců

GYPSTREND s.r.o. zpracovává a uchovává údaje o zaměstnancích (o průběhu pracovního poměru, údaje související se mzdovou agendou, daňovou agendou a agendou sociálního a zdravotního pojištění atd.); zpracovávání mezd zajišťuje externě; na základě souhlasu Subjektu údajů GYPSTREND s.r.o. pořizuje a uchovává záznamy získané docházkovými evidencemi (monitoring zaměstnanců však prováděn není)

osobní údaje, které nepodléhají archivaci dle příslušných zákonů, jsou uchovávány max. po dobu 3 let od ukončení pracovně – právního vztahu z důvodu oprávněných zájmů Správce údajů (zaměstnavatele GYPSTREND s.r.o.) – např. pro účely kontroly ze strany ministerstev a dalších úřadů jakožto poskytovatelů grantů a dotací apod.; po uplynutí této lhůty jsou zbytné údaje vymazány a skartovány.

2. osobní údaje členů statutárního orgánu společnosti

3. osobní údaje zákazníků

Na základě souhlasu Subjektu údajů GYPSTREND s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které běžně obsahují životopis (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, vzdělání a kurzy, předchozí zaměstnání, osobnostní charakteristika, dovednosti, schopnosti, znalosti, zkušenosti apod.) Dále zpracovává osobní údaje zájemců o práci,které ihned poté kdy zanikne důvod jejich uchovávání zlikviduje výmazem a skartací.
GYPSTREND s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož neprovádí rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů a hlavní činností organizace jakožto správce údajů nespočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajůl může Subjekt dajů kdykoliv odvolat. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.
GYPSTREND s.r.o. má zpracován vnitřní předpis stanovující povinnosti zaměstnavatele o účelu a zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů.

Informace ke zpracování osobních údajů GYPSTREND s.r.o., ke stažení: PDF